Cập nhật lúc: 21/04/2022

Organization

Trang Cơ cấu nhân sự

Đảng ủy Công ty
Ban thường vụ Đảng ủy Công ty:
     1. Nguyễn Văn Hiền :  Bí thư Đảng ủy
     2. Hoàng Văn Nhơn :   Huyện ủy viên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
     3. Lương Văn Du     :      Ủy viên
     4. Trần Ngọc Lành   : Ủy viên
     5. Bạch Thị Phương Chi:    Ủy viên
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy:
      1. Lương Văn Du :  Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
      2. Trần Văn Khoa  Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
      3. Bạch Thị Phương Chi:    Ủy viên

Hội đồng thành viên:
     1. Hoàng Văn Nhơn  :        Chủ tịch Hội đồng thành viên
     2. Nguyễn Văn Hiền  :       Thành viên hội đồng thành viên
     3. Nguyễn Thanh Chung : Thành viên hội đồng thành viên

Ban Tổng giám đốc Công ty:
     1. Nguyễn Văn Hiền :  Tổng giám đốc
     2. Lương Văn Du     :   Phó Tổng giám đốc thường trực
     3. Nguyễn Thị Huệ   :  Phó Tổng giám đốc
Kiểm soát viên:
    1. Lê Văn Nguyên       :  Kiểm soát viên Phụ trách chung
    2. Võ Thị Thanh Trúc       :  Kiểm soát viên
    3. Nguyễn Thị Thành Chung: Kiểm soát viên

Công đoàn Công ty:
    1. Bạch Thị Phương Chi: Chủ tịch Công đoàn
    2. Nguyễn Mộng Hùng : Phó Chủ tịch Công đoàn
    3. Đoàn Thị Mỹ Dung   : Trưởng Ban nữ công  

Đoàn Thanh niên Công ty:
    1. Nguyễn Văn Dũng:       Bí thư Đoàn thanh niên        - DĐ: 0944 721618
    2. Phan Công Tiến   :       Phó Bí thư Đoàn thanh niên  - DĐ: 0941 313363

Các Phòng ban:
1. Văn phòng :  ĐT: 0262.3700138, Fax: 0262 3675251
      1. Lê Doãn Hiệu  - Chánh Văn phòng 
      2. Đoàn Thị Hương  - Phó Chánh Văn phòng 
2. Phòng Tổ chức lao động tiền lương
     1.  Võ Thị Thanh Trúc - Trưởng phòng Tổ chức Lao động tiền lương   
     2. Nguyễn Thị Thùy Dương – Phó phòng Tổ chức Lao động tiền lương   
3. Phòng Kế hoạch xây dựng cơ bản : ĐT: 0262.3675229
     1. Nguyễn Thanh Chung  - Trưởng phòng Kế hoạch xây dựng cơ bản  
     2. Bùi Văn Tám – Phó phòng Kế hoạch – xây dựng cơ bản  
4. Phòng Tài chính kế toán
     1. Mai Lạc - Kế toán trưởng - Trưởng phòng Tài chính kế toán
     2. Nguyễn Thị Thùy Dung – Phó phòng Tài chính kế toán
5. Phòng Quản lý Kỹ thuật
    1. Võ Thị Hồng Huệ - Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật
    2. Dương Quốc Phong – Phó phòng Quản lý Kỹ thuật
6.    Phòng Quản lý chất lượng
    1. Phạm Thị Hằng - Trưởng phòng Quản lý chất lượng
    2. Đoàn Thị Bích Thủy – Phó phòng Quản lý chất lượng
7. Phòng Thanh tra bảo vệ Quân sự
   1. Trần Văn Khoa - Trưởng phòng Thanh tra bảo vệ Quân sự
   2. Mai Huy Bình – Phó phòng Thanh tra bảo vệ Quân sự
8. Phòng Thi đua tuyên truyền văn thể
   1. Nguyễn Mộng Hùng - Trưởng phòng Thi đua tuyên truyền văn thể

Các đơn vị phụ thuộc :
1. Nông trường Cao su Eahồ Phú Lộc : Điện thoại: 02623 675324
    1. Nguyễn Mậu Hiển  - Giám đốc Nông trường  
    2. Hoàng Văn Kính  – Phó Giám đốc Nông trường  
2. Nông trường Cao su Tam Giang : Điện thoại: 02623 670269
    1. Trương Hiệp Hòa  - Giám đốc Nông trường 
    2. Lê Minh Tường  – Phó Giám đốc Nông trường
3. Nông trường Cà phê D’liêya :  Điện thoại: 02623 2225 069
    1. Tô Luyện - Giám đốc Nông trường   
    2. Hồ Đăng Hải -  Phó Giám đốc Nông trường   
4. Xí nghiệp cơ khí chế biến - Vận tải : Điện thoại: 02623 675215
   1. Hoàng Sinh - Giám đốc Xí nghiệp
   2. Nguyễn Văn Thiều – Phó Giám đốc Xí nghiệp
5. Xí nghiệp thương mại dịch vụ - Tổng hợp :  ĐT: 02623 674449
   1. Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Xí nghiệp - DĐ 0982.414690 Email: thaivica@yahoo.com.vn
   2. Phan Công Dương -  Phó Giám đốc Xí nghiệp

Hội cựu chiến binh Công ty
   1. Phạm Văn Mạnh - Chủ tịch Hội cựu chiến binh
   2. Phan Quý Toản      - Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh

In Gửi Email
0262.3675251

0262.3675251