Trông cầy lưu niệm của đoàn UBQLV tại doanh nghiệp, Lãnh đạo huyện Krông Năng, lãnh đạo TĐCNCSVN và lãnh đạo các ban ngành chuyên môn

Trông cầy lưu niệm của đoàn UBQLV tại doanh nghiệp, Lãnh đạo huyện Krông Năng, lãnh đạo TĐCNCSVN và lãnh đạo các ban ngành chuyên môn

Trông cầy lưu niệm của đoàn UBQLV tại doanh nghiệp, Lãnh đạo huyện Krông Năng, lãnh đạo TĐCNCSVN và lãnh đạo các ban ngành chuyên môn

0262.3675251

0262.3675251