Trao sổ hưu cho đồng chí Đoàn Anh Thông – Phó Tổng giám đốc nghỉ hưu

Trao sổ hưu cho đồng chí Đoàn Anh Thông – Phó Tổng giám đốc nghỉ hưu

Trao sổ hưu cho đồng chí Đoàn Anh Thông – Phó Tổng giám đốc nghỉ hưu

Trao sổ hưu cho đồng chí Lê Thanh Sơn – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty nghỉ hưu

Trao sổ hưu cho đồng chí Lê Thanh Sơn – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty nghỉ hưu

0262.3675251

0262.3675251