Ông Trần Ngọc Thuận - Tổng giám đốc - TĐCNCSVN đến thăm trại Công ty tại Hội thao Quốc phòng năm 2012.

Ông Trần Ngọc Thuận - Tổng giám đốc - TĐCNCSVN đến thăm trại Công ty tại Hội thao Quốc phòng năm 2012.

Ông Trần Ngọc Thuận - Tổng giám đốc - TĐCNCSVN đến thăm trại Công ty tại Hội thao Quốc phòng năm 2012.

0262.3675251

0262.3675251