Hưởng ứng tháng công nhân và Hội thao CBCNVLĐ năm 2022

Hưởng ứng tháng công nhân và Hội thao CBCNVLĐ năm 2022

Hưởng ứng tháng công nhân và Hội thao CBCNVLĐ năm 2022

Hưởng ứng tháng công nhân và Hội thao CBCNVLĐ năm 2022

Hưởng ứng tháng công nhân và Hội thao CBCNVLĐ năm 2022

Ban lãnh đạo Công ty trồng cây lưu niệm

Ban lãnh đạo Công ty trồng cây lưu niệm

Ban lãnh đạo Công ty trồng cây lưu niệm

Ban lãnh đạo Công ty trồng cây lưu niệm

Đoàn thanh niên trồng cây lưu niệm

Đoàn thanh niên trồng cây lưu niệm

Hội thao của CBCNV LĐ

Hội thao của CBCNV LĐ

Hội thao của CBCNV LĐ

Hội thao của CBCNV LĐ

Hội thao của CBCNV LĐ

Hội thao của CBCNV LĐ

Hội thao của CBCNV LĐ

Hội thao của CBCNV LĐ

Hội thao của CBCNV LĐ

Hội thao của CBCNV LĐ

Lãnh đạo trao tặng huy chương cho các VĐV được giải

Lãnh đạo trao tặng huy chương cho các VĐV được giải

Lãnh đạo trao tặng huy chương cho các VĐV được giải

Lãnh đạo trao tặng huy chương cho các VĐV được giải

Lãnh đạo trao tặng huy chương cho các VĐV được giải

Lãnh đạo trao tặng huy chương cho các VĐV được giải

Lãnh đạo trao tặng huy chương cho các VĐV được giải

Lãnh đạo trao tặng huy chương cho các VĐV được giải

Lãnh đạo trao tặng huy chương cho các VĐV được giải

Lãnh đạo trao tặng huy chương cho các VĐV được giải

Lãnh đạo trao tặng huy chương cho các VĐV được giải

Lãnh đạo trao tặng huy chương cho các VĐV được giải

Lãnh đạo trao tặng huy chương cho các VĐV được giải

Lãnh đạo trao tặng huy chương cho các VĐV được giải

0262.3675251

0262.3675251