Huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022

Đ/c Nguyễn Văn Hiền - TGĐ và lãnh đạo Công ty thăm LLTV tham gia huấn luyện

Đ/c Nguyễn Văn Hiền - TGĐ và lãnh đạo Công ty thăm LLTV tham gia huấn luyện

Đ/c Nguyễn Văn Hiền - TGĐ và lãnh đạo Công ty thăm LLTV tham gia huấn luyện

Đ/c Nguyễn Văn Hiền - TGĐ và lãnh đạo Công ty thăm LLTV tham gia huấn luyện

Trung đội súng máy phòng không 12,7 mm tham gia huấn luyện

Trung đội súng máy phòng không 12,7 mm tham gia huấn luyện

Trung đội súng máy phòng không 12,7 mm tham gia huấn luyện

Trung đội súng máy phòng không 12,7 mm tham gia huấn luyện

Trung đội súng máy phòng không 12,7 mm tham gia huấn luyện

Trung đội súng máy phòng không 12,7 mm tham gia huấn luyện

Trung đội súng máy phòng không 12,7 mm tham gia huấn luyện

Trung đội súng máy phòng không 12,7 mm tham gia huấn luyện

Trung đội súng máy phòng không 12,7 mm tham gia huấn luyện

Trung đội súng máy phòng không 12,7 mm tham gia huấn luyện

Trung đội súng máy phòng không 12,7 mm tham gia huấn luyện

Trung đội súng máy phòng không 12,7 mm tham gia huấn luyện

Đ/c Nguyễn Văn Hiền - TGĐ và lãnh đạo Công ty thăm LLTV tham gia huấn luyện

Đ/c Nguyễn Văn Hiền - TGĐ và lãnh đạo Công ty thăm LLTV tham gia huấn luyện

Đ/c Nguyễn Văn Hiền - TGĐ và lãnh đạo Công ty thăm LLTV tham gia huấn luyện

Đ/c Nguyễn Văn Hiền - TGĐ và lãnh đạo Công ty thăm LLTV tham gia huấn luyện

Đ/c Nguyễn Văn Hiền - TGĐ và lãnh đạo Công ty thăm LLTV tham gia huấn luyện

Đ/c Nguyễn Văn Hiền - TGĐ và lãnh đạo Công ty thăm LLTV tham gia huấn luyện

Đ/c Nguyễn Văn Hiền - TGĐ và lãnh đạo Công ty thăm LLTV tham gia huấn luyện

Đ/c Nguyễn Văn Hiền - TGĐ và lãnh đạo Công ty thăm LLTV tham gia huấn luyện

Đ/c Nguyễn Văn Hiền - TGĐ Công ty thăm LLTV tham gia huấn luyện

Đ/c Nguyễn Văn Hiền - TGĐ Công ty thăm LLTV tham gia huấn luyện

Trung đội súng máy phòng không 12,7 mm tham gia huấn luyện

Trung đội súng máy phòng không 12,7 mm tham gia huấn luyện

0262.3675251

0262.3675251