Hình ảnh hoạt động năm 2023

Tổng kết SXKD năm 2022 - Phương hướng NV năm 2023

Tổng kết SXKD năm 2022 - Phương hướng NV năm 2023

Tổng kết SXKD năm 2022 - Phương hướng NV năm 2023

Tổng kết SXKD năm 2022 - Phương hướng NV năm 2023

Tổng kết SXKD năm 2022 - Phương hướng NV năm 2023

Tổng kết SXKD năm 2022 - Phương hướng NV năm 2023

Tổng kết SXKD năm 2022 - Phương hướng NV năm 2023

Tổng kết SXKD năm 2022 - Phương hướng NV năm 2023

Tổng kết SXKD năm 2022 - Phương hướng NV năm 2023

Tổng kết SXKD năm 2022 - Phương hướng NV năm 2023

Tổng kết SXKD năm 2022 - Phương hướng NV năm 2023

Tổng kết SXKD năm 2022 - Phương hướng NV năm 2023

Lễ trao tặng huy hiệu 30 tuổi đảng

Lễ trao tặng huy hiệu 30 tuổi đảng

Lễ trao tặng huy hiệu 30 tuổi đảng

Lễ trao tặng huy hiệu 30 tuổi đảng

Hội nghị người lao động nam 2023

Hội nghị người lao động nam 2023

Hội nghị người lao động nam 2023

Hội nghị người lao động nam 2023

Hội nghị người lao động nam 2023

Hội nghị người lao động nam 2023

Mừng ngày 8-3

Mừng ngày 8-3

0262.3675251

0262.3675251