Hình ảnh hoạt động năm 2022

Ông Huỳnh Văn Bảo TV HĐQT VRG và ông Trần Thanh Phụng TV HĐQT PTGĐ VRG tặng cờ thi đua cho Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2021

Ông Huỳnh Văn Bảo TV HĐQT VRG và ông Trần Thanh Phụng TV HĐQT PTGĐ VRG tặng cờ thi đua cho Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2021

Ông Võ Việt Tài Phó chủ tịch CĐCSVN tặng cờ thi đua cho Công đoàn Công ty

Ông Võ Việt Tài Phó chủ tịch CĐCSVN tặng cờ thi đua cho Công đoàn Công ty

Hình ảnh hoạt động năm 2022

Hình ảnh hoạt động năm 2022

Hình ảnh hoạt động năm 2022

Hình ảnh hoạt động năm 2022

Hình ảnh hoạt động năm 2022

Hình ảnh hoạt động năm 2022

Hình ảnh hoạt động năm 2022

Hình ảnh hoạt động năm 2022

Hình ảnh hoạt động năm 2022

Hình ảnh hoạt động năm 2022

Hình ảnh hoạt động năm 2022

Hình ảnh hoạt động năm 2022

Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Đoàn cán bộ Công ty mẹ tăng cường công ty con tại Vương quốc Campuchia năm 2022

Đoàn cán bộ Công ty mẹ tăng cường công ty con tại Vương quốc Campuchia năm 2022

0262.3675251

0262.3675251