Hinh ảnh hoạt động năm 2021

Đ/c Hoàng Văn Nhơn CT HĐTV thừa ủy quyền lãnh đạo Tập đoàn CNCSVN trao tặng giấy khen và tiền thưởng cho ban Tổng giám đốc Công ty về trước kế hoạch năm 2021

Đ/c Hoàng Văn Nhơn CT HĐTV thừa ủy quyền lãnh đạo Tập đoàn CNCSVN trao tặng giấy khen và tiền thưởng cho ban Tổng giám đốc Công ty về trước kế hoạch năm 2021

Đ/c Hoàng Văn Nhơn CT HĐTV và Đ/c Nguyễn Văn Hiền TGĐ Trao thưởng cho Công đoàn về trước kế hoạch 2021

Đ/c Hoàng Văn Nhơn CT HĐTV và Đ/c Nguyễn Văn Hiền TGĐ Trao thưởng cho Công đoàn về trước kế hoạch 2021

Đ/c Hoàng Văn Nhơn CT HĐTV và Đ/c Nguyễn Văn Hiền TGĐ Trao thưởng cho giám đốc NT, XN về trước kế hoạch 2021

Đ/c Hoàng Văn Nhơn CT HĐTV và Đ/c Nguyễn Văn Hiền TGĐ Trao thưởng cho giám đốc NT, XN về trước kế hoạch 2021

0262.3675251

0262.3675251