Đoàn UBQL vốn tại doanh nghiệp, lãnh đạo huyện Krông Năng, lãnh đạo TĐCNCSVN và lãnh đạo các ban ngành chuyên môn về làm việc tại Công ty (năm 2020)

Đoàn UBQL vốn tại doanh nghiệp, lãnh đạo huyện Krông Năng, lãnh đạo TĐCNCSVN và lãnh đạo các ban ngành chuyên môn về làm việc tại Công ty (năm 2020)

Đoàn UBQL vốn tại doanh nghiệp, lãnh đạo huyện Krông Năng, lãnh đạo TĐCNCSVN và lãnh đạo các ban ngành chuyên môn về làm việc tại Công ty (năm 2020)

0262.3675251

0262.3675251