Đ/c Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐQT tập đoàn tặng cờ thi đua cho Công ty hoàn thành xuất sắc năm 2013

Đ/c Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐQT tập đoàn tặng cờ thi đua cho Công ty hoàn thành xuất sắc năm 2013

Đ/c Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐQT tập đoàn tặng cờ thi đua cho Công ty hoàn thành xuất sắc năm 2013

0262.3675251

0262.3675251