Đ/c Nguyễn Văn Điều – Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu CNVC năm 2004

Đ/c Nguyễn Văn Điều – Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu CNVC năm 2004

Đ/c Nguyễn Văn Điều – Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu CNVC năm 2004

0262.3675251

0262.3675251