Đại hội Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Nguyễn Văn Hiền - Bí thư Đảng ủy, TV HĐTV, TGĐ phát biểu tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Hiền - Bí thư Đảng ủy, TV HĐTV, TGĐ phát biểu tại Đại hội

Ông Y Roya Niê - Phó Bí thư phụ trách huyện Đoàn Krông Năng phát biểu tại Đại hội

Ông Y Roya Niê - Phó Bí thư phụ trách huyện Đoàn Krông Năng phát biểu tại Đại hội

Đại hội Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

0262.3675251

0262.3675251